Generelle salgs- og leveringsbetingelser

JCN Industriservice ApS – En del af Nordic Powergroup A/S

 

Generelle salgs- og leveringsbetingelser

  

Almindelige bestemmelser.

§1.

Disse salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse på alle JCN Industriservice ApS`s (Herefter kaldet JCNI) tilbud, overslag og aftaler om arbejder og leverancer med mindre anden skriftlig aftale foreligger mellem JCNI og kunden.

 

Stk. 2.

Fravigelse af disse betingelser gælder kun, når det tydeligt og udtrykkeligt skriftligt angives, på hvilke punkter fravigelse skal ske.

Køber kan efter ordreafgivelse ikke ændre eller annullere ordrer og aftaler.

Stk. 3.

Medmindre andet er bestemt, er priser ifølge JCNI til enhver tid gældende prisliste eksklusive fragt, emballage, affaldsafgifter, ekspeditionsgebyr og eventuelle pristillæg for olie eller andre afgifter.

Stk. 4.

Medmindre andet er angivet er samtlige priser excl. moms.

Stk. 5.

Såfremt JCNI videreformidler en producentgaranti til køber, kan køber ikke overfor JCNI rejse krav i henhold til producentgarantien for varen eller ydelsen.

Stk. 6.

Hvis ikke andet er bestemt, forstås ved arbejdsdage alle mandage til og med fredage, der ikke er helligdage.

Stk. 7.

Såfremt der for entreprenørarbejder er aftalt Almindelige Betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed (AB92), finder AB 92 anvendelse, med mindre andet fremgår af disse betingelser eller af aftalen om entreprenørarbejdet.

Stk. 8.

Såfremt der for andre arbejder er aftalt Almindelige Betingelser for vedligeholdelse og reparation (NU 06), finder NU 06 anvendelse, med mindre andet fremgår af disse betingelser eller af aftalen om arbejdet.

Stk. 9.

Forholdet mellem JCNI og køber skal i det hele behandles efter dansk rets regler og med Retten i Glostrup som rette værneting.

 

Køberens udbud

§ 2.

Ved udbud forstås køberens opfordring til at fremkomme med tilbud.

Stk. 2.

Der bydes på grundlag af de oplysninger, som indeholdes i udbudsmaterialet. Dette materiale skal være entydigt og således udformet, at der er klarhed over ydelsernes omfang og indeholdt i tilbud fra JCNI

 

§ 3.

Tilbud fra JCNI er gældende i 30 dage.

Stk. 2.

Såfremt JCNI sammen med andre i forening giver tilbud, bindes JCNI alene for sit tilbud.

 

Aftale

§ 4.

Endelig aftale om udførelse af en entreprise eller om en leverance foreligger først, når der foreligger en skriftlig ordrebekræftelse eller ved et særligt dokument.

Stk. 2.

Køber har ansvaret for at følge eventuelle forskrifter, brugsvejledninger og kataloger for den leverede ydelse, eller til selv at indhente fornødne informationer, herunder elektronisk fra sælgers leverandør, myndigheder mv.

Stk. 3.

JCNI påtager sig intet ansvar for de i stk. 2 nævnte oplysninger.

 

Betaling

§ 5.

Køberen skal senest 14 dage fra fakturadato betale det beløb, der er ydet kontraktmæssige arbejder og materialer for.

Stk. 2.

JCNI kan – efter samme regler som anført i stk. 1 – tillige kræve betaling for materialer m.v., som er købt af JCNI og ikke er leveret på arbejdspladsen.

 

JCNI`s sikkerhedsstillelse

§ 6.

Medmindre andet fremgår af aftalen stiller JCNI ingen bankgaranti eller anden sikkerhed for sine forpligtelser.

 

Købers sikkerhedsstillelse

§ 7.

JCNI kan fremsætte krav om, at køber inden arbejdet påbegyndes skal stille sikkerhed for opfyldelsen af sine betalingsforpligtelser over for JCNI med mindre køber forelægger økonomioplysninger, der accepteres af JCNI.

Sikkerheden stilles i form af bankgaranti, eller på anden betryggende måde.

Stk. 2.

Sikkerheden skal svare til 2 måneders gennemsnitsbetaling – dog mindst 10 pct. af entreprisesummen. JCNI kan ved udvidelse af aftalen med ekstraarbejder kræve sikkerheden forøget.

Stk. 3.

Hvis JCNI ønsker udbetaling i henhold til den stillede sikkerhed, skal det skriftligt og samtidigt meddeles til køberen og garanten med angivelse af størrelsen af det krævede beløb. Beløbet udbetales til JCNI inden 10 arbejdsdage fra meddelelsens fremkomst, medmindre køberen forinden over for Voldgiftsnævnet har fremsat begæring om beslutning om JCNI`s udbetalingskrav er uberettiget.

Stk. 4.

Sikkerheden tjener til fyldestgørelse af alle de krav, som JCNI har i anledning af aftaleforholdet, herunder krav vedrørende eventuelle ekstraarbejder.

 

Forsikring

§ 8.

Køberen tegner og betaler sædvanlig brand, stormskade, transport og anden forsikring for gods og varer samt for arbejder fra arbejdets påbegyndelse, indtil mangler, der er påvist ved afleveringen, er afhjulpet. På JCNI`s anmodning skal JCNI og eventuelle underentreprenører medtages som sikrede på forsikringspolicen. Forsikringen skal omfatte samtlige entreprenørers arbejde på den bygning eller det anlæg, entrepriseaftalen vedrører.

Stk. 2.

JCNI og eventuelle underentreprenører skal have sædvanlig ansvarsforsikring for skader, for hvilke der er ansvar efter dansk rets almindelige regler. JCNI skal på anmodning dokumentere, at forsikringen er i kraft.

 

Forhold til myndigheder

§ 9.

Køber sørger for nødvendig godkendelse af projekt/entreprise og afholder udgifterne herved, hvis ikke andet er aftalt.

 

Køberens tilsyn

§ 10.

Ved køberens tilsyn forstås dennes byggeledelse, fagtilsyn eller andre tilsynsførende, udpeget af køberen.

Stk. 2.

Køberen eller dennes tilsyn skal være til stede på arbejdspladsen eller skal kunne tilkaldes.

Stk. 3.

Køberens tilsyn repræsenterer køberen over for JCNI med hensyn til arbejdets tilrettelæggelse og udførelse. Tilsynet kan give og modtage meddelelser vedrørende arbejdet, godkende eller kassere materialer eller arbejder samt give anvisninger med hensyn til tilrettelæggelsen af de forskellige entreprenørers arbejde i deres indbyrdes forhold.

 

Byggemøder

§ 11.

Køberen eller tilsynet indkalder til byggemøder og udarbejder mødereferater, der snarest muligt sendes til JCNI.

Stk. 2.

JCNI er berettiget til selv eller ved en stedfortræder at deltage i byggemøderne.

JCNI`s ret til at standse arbejdet

 

§ 12.

Hvis køberen ikke har betalt forfaldne beløb ved betalingsfristens udløb, kan JCNI efter skriftligt varsel på 5 arbejdsdage standse arbejdet.

Stk. 2.

JCNI kan endvidere straks standse arbejdet ved købers rekonstruktion, konkurs eller hvis der åbnes forhandlinger om tvangsakkord, eller køberens økonomiske forhold i øvrigt viser sig at være sådanne, at denne må antages at være ude af stand til at opfylde aftalen. Det er dog en betingelse, at køberen ikke har stillet – eller på JCNI`s opfordring –  ikke straks stiller betryggende sikkerhed for opfyldelsen af den resterende del af aftalen.

 

JCNI`s ret til tidsfristforlængelse

§ 13. JCNI har ret til forlængelse af tidsfrister ved forsinkelse af arbejdet, der er en følge af bl.a.

1) ændringer i arbejdets art og omfang, som kræves af køberen,

2) køberens forhold eller anden end JCNI`s forsinkelse, 

3) forhold, der opstår uden JCNI`s skyld, og over hvilke JCNI ikke er herre, f.eks. krig, usædvanlige naturbegivenheder, brand, strejker, lockout eller hærværk,

4) nedbør, lav temperatur, stærk vind eller andet vejrlig, som forhindrer eller forsinker arbejdet, når sådant vejrlig forekommer i større omfang, end det er sædvanligt for den pågældende årstid og egn, eller

5) offentlige påbud eller forbud, som ikke skyldes JCNI`s egne forhold.

Stk. 2.

JCNI skal dog søge forsinkelsen undgået eller begrænset ved sådanne dispositioner, som med rimelighed kan kræves.

 

Køberens hæftelse ved forsinkelse

§ 14.

JCNI har ret til erstatning for det tab, JCNI har lidt ved ikke at kunne udføre andre arbejder i forsinkelsesperioden eller lignende videregående tab.

 

Afleveringsforretningen

§ 15.

Umiddelbart inden arbejdets færdiggørelse giver JCNI køberen meddelelse om tidspunktet herfor (færdigmelding). Køberen indkalder derefter JCNI til en afleveringsforretning, der skal finde sted senest 3 arbejdsdage efter det angivne tidspunkt, jf. dog stk. 4.

Stk. 2.

Arbejdet anses for afleveret til køberen, når afleveringsforretning har fundet sted, medmindre der ved denne er påvist væsentlige mangler. Er dette tilfældet, afholdes ny afleveringsforretning, når JCNI har givet køberen skriftlig meddelelse om, at manglerne er afhjulpet, jf. stk. 1.

Stk. 3.

Indkalder køberen ikke som anført i stk. 1 til afleveringsforretning, anses arbejdet for afleveret 3 arbejdsdage efter det angivne tidspunkt for færdiggørelse. Tilsvarende gælder for ny afleveringsforretning som nævnt i stk. 2, 2. punktum.

Stk. 4.

Omfatter arbejdet flere entrepriser, skal køberen indkalde JCNI til afleveringsforretning, når JCNI arbejder er afsluttet, selv om andre entreprenører skal aflevere på andre tidspunkter.

 

Bortfald af JCNI`s afhjælpningspligt m.v.

§ 16

JCNI’s afhjælpningspligt og køberens adgang til at foretage udbedring for JCNI`s regning, bortfalder, hvis afhjælpning er forbundet med uforholdsmæssigt store udgifter.

 

Købers reklamationspligt

§ 17.

Såfremt køber konstaterer, at det leverede lider af

mangler, skal køber straks reklamere herover skriftligt. Reklamerer

køber ikke rettidigt, bortfalder købers ret til at gøre mangler gældende.

 Stk. 2.

Ved begrundet rettidig reklamation over mangler er JCNI efter eget valg berettiget til at foretage omlevering eller afhjælpning indenfor rimelig tid.

 Stk. 3.

Såfremt JCNI foretager rettidig om levering eller afhjælpning, er køber uberettiget til at gøre misligholdelsesbeføjelser gældende. JCNI er berettiget til at foretage én eller flere afhjælpninger/om leveringer.

 Stk. 4

JCNI`s eventuelle erstatningsansvar for mangler er maksimeret til 5 % af den samlede kontraktsum og kan aldrig omfatte indirekte tab af nogen art, herunder driftstab, tabt arbejdsfortjeneste, avancetab, eller tab af goodwill.

 

JCNI`s ansvar i øvrigt

§ 18.

JCNI er ansvarlig efter lov om produktansvar, i det omfang loven ufravigeligt pålægger JCNI ansvar for sådanne skader, og ansvar herfor ikke lovligt kan begrænses.

Stk.2

JCNI`s erstatningsansvar i forbindelse med produktskader begrænser sig til tilfælde, hvor JCNI har udvist forsæt eller grov uagtsomhed.

 Stk. 3.

JCNI`s eventuelle erstatningsansvar for produktskader er maksimeret til 5 % af den samlede kontraktsum og kan aldrig omfatte indirekte tab af nogen art, herunder driftstab, tabt arbejdsfortjeneste, avancetab, eller tab af goodwill, dog bortset fra tilfælde, hvor der ved produktskade forårsages personskader, hvor dansk rets almindelige regler finder anvendelse.

Stk. 4.

I det omfang JCNI måtte blive pålagt ansvar for produktskader i forhold til tredjemand, er køber forpligtet til at holde JCNI skadesløs for det ansvar, JCNI måtte blive pålagt, og som er videregående end JCNI`s ansvar i ovenstående bestemmelser.

Stk.5.

Ansvar ved sprængningsrensning af kedler. Kunden accepterer ved sin bestilling af kedelrensning ved hjælp af sprængnings rensning, at tage ansvar for kedlens generelle tilstand herunder rørtykkelser.  Medfører den bestilte sprængningsrensnings nogen former for rørsprængninger eller buler som ikke skyldes fortsæt eller grov uagtsomhed, er udbedring af disse skader, samt evt. Driftstab ifb. Hermed kundens alene.

 JCNI`s hæveret

§ 19.

JCNI kan efter skriftligt påkrav til køberen ved køberens væsentlige forsinkelse hæve aftalen i de tilfælde, hvor køberen ikke udfolder rimelige bestræbelser for at fremme arbejdet mest muligt, eller såfremt JCNI’s interesser ikke er tilstrækkeligt tilgodeset gennem adgangen til at standse arbejdet og/eller ved stillet sikkerhed.

Stk. 2.

JCNI kan endvidere efter skriftligt påkrav til køberen hæve aftalen, såfremt de for aftalen gældende forudsætninger er bristede, herunder men ikke begrænset til

(1) manglende adgang til byggeplads og arbejdsområde,

(2) ændringer i byggeperioder,

(3) ændringer vedrørende arbejdets tilrettelæggelse, og

(4) manglende generel fremdrift uanset årsag.

Stk. 3.

JCNI kan efter skriftligt påkrav til køberen hæve aftalen i tilfælde af manglende betaling, herunder i tilfælde af manglende a conto-betalinger, udeblivelse af sikkerhedsstillelser og tilsvarende betalingsmisligholdelse eller risiko herfor.